Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Údaje o zhotoviteli:

Fotokalendáře s.r.o.
se sídlem Křižíkova 2697/70, Královo Pole, 612 00 Brno
IČ: 04546008, DIČ: CZ04546008
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90528
zastoupená Mgr. Veronikou Kabátovou, jednatelem
email: info@fotoslevy.cz
bankovní spojení: č. ú. 2300891211/2010 vedený u Fio banka a.s., IBAN: CZ1620100000002300891211

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní korporace Fotokalendáře s.r.o., se sídlem Křižíkova 2697/70, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 04546008 (dále jen „dodavetel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na časově omezené využití služeb dodavatele (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi dodavatelem a fyzickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“) dodavatele na internetové adrese www.fotoslevy.cz. Službami dodavatele se pro účely smlouvy a obchodních podmínek rozumí provedení díla specifikovaného ve smlouvě, které odpovídá nabídce fotoproduktů dodavatele na webovém rozhraní dodavatele (dále jen „dílo“ či „zakázka“), a poskytnutí služeb souvisejících s provedením díla.
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky dodavatele umístěné na adrese www.fotoslevy.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy zákazník jedná při uzavírání smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Dodavatel je oprávněn znění obchodních podmínek měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Webové rozhraní dodavatele obsahuje akční nabídku fotoproduktů dodavatele, a to včetně uvedení původních cen, cen fotoproduktů po slevě a výše slev vyjádřené procenty. Nabídka zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována ve webovém rozhraní. Webové rozhraní dodavatele obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zakázky.
 2. Služby dodavatele jsou pro účely objednávky označovány také jako „voucher“.
 3. Pro provedení objednávky vloží zákazník požadované množství a druh fotoproduktů, tj. tomu odpovídající počet a druh voucherů, do nákupního košíku. Objednávka zákazníka provedená prostřednictvím webového rozhraní dodavatele je návrhem smlouvy.
 4. Před odesláním objednávky dodavateli je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje a data, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník dodavateli kliknutím na tlačítko „závazně objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou dodavatelem považovány za správné.
 5. Dodavatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“). Smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky dodavatele zákazníkovi.
 6. Po odeslání objednávky není zákazník oprávněn tuto objednávku jednostranně měnit. Je-li objednávka odeslána a potvrzena dodavatelem, je zákazník povinen uhradit dodavateli cenu zakázky.
 7. Zákazník bere na vědomí, že dodavatel není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči dodavateli.
 8. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí zákazník sám.

III. Cena voucheru

 1. Cenu voucheru může zákazník uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet dodavatele č. ú. 2300891211/2010 vedený u Fio banka a.s.
  • bezhotovostně prostřednictvím platební brány GO-PAY.
 2. Společně s  cenou voucheru je zákazník povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zakázky ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno jinak, rozumí se dále cenou zakázky i náklady spojené s dodáním zakázky.
 3. V případě bezhotovostní platby na bankovní účet dodavatele je zákazník povinen uhrazovat cenu voucheru společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu voucheru splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.
 4. Případné slevy z ceny fotoproduktů poskytnuté dodavatelem zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.
 5. Dodavatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad - fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví dodavatel zákazníkovi po uhrazení ceny voucheru a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

IV. Informace o využití voucheru k objednávce

 1. Po uhrazení ceny voucheru bude zákazníkovi na elektronickou adresu zákazníka zaslán voucher k objednávce.
 2. Zákazník je oprávněn k využití voucheru v přesně vymezeném časovém období (dále jen „doba platnosti voucheru“) uvedeném na voucheru k objednávce, poté nárok zákazníka na využití voucheru zaniká.
 3. Dodavatel zaručuje zákazníkovi, že voucher k objednávce lze využít po dobu platnosti voucheru uvedenou ve smlouvě. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je doba platnosti voucheru 30 kalendářních dnů od doručení voucheru zákazníkovi. Dobu platnosti voucheru nelze prodlužovat.
 4. Využitím voucheru se pro účely smlouvy a obchodních podmínek rozumí vytvoření fotoproduktů dle objednávky zákazníkem, nahráním dat (fotografií) do jednotlivých fotoproduktů zpřístupněných zákazníkovi k editaci ve voucheru k objednávce, a dokončení objednávky kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“. Objednávka musí obsahovat nepoškozené soubory dat výlučně ve formátu JPEG.
 5. Voucher k objednávce může zákazník využít pouze jednou, a to v plné výši hodnoty voucheru. Voucher nemůže být vyměněn za hotovost.
 6. Dodavatel nenese odpovědnost za odcizené či zneužité vouchery.

V. Informace dopravě a dodání zakázky

 1. Zakázka bude zákazníkovi odeslána nejpozději do 7 pracovních dnů od uhrazení ceny zakázky jedním z následujících způsobů:
  • prostřednictvím České pošty jako doporučené psaní na adresu zvolenou zákazníkem
  • prostřednictvím Zásilkovny na vybrané výdejní místo sítě Zásilkovna
 2. O předání zakázky přepravci bude zákazník informován elektronickou poštou na elektronickou adresu zákazníka.
 3. Náklady spojené s balením a dodáním zakázky činí
  • Česká pošta - 139,-Kč
  • Zásilkovna - 99 Kč
 4. Zhotovitel zasílá zakázky pouze na území České republiky.
 5. Osobní odběr není z provozních důvodů na straně zhotovitele možný.
 6. Zákazník je povinen převzít zakázku při dodání. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zakázku doručovat opakovaně, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zakázky.
 7. Při převzetí zakázky od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zakázky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu zákazník stvrzuje, že obal zásilky nebyl neporušen.
 8. Nebezpečí škody na zhotoveném díle a vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na zákazníka okamžikem předání zakázky přepravci.

VI. Práva z vadného plnění a reklamační řád

 1. Dodavatel odpovídá zákazníkovi, že dílo při převzetí nemá vady. Dodavatel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat dílo v množství, kvalitě a lhůtě sjednané ve smlouvě, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce dodavatele v den uzavření smlouvy. Projeví-li se vada díla v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že dílo mělo vady již při převzetí.
 2. Dodavatel neodpovídá za vady díla, vzniklé v důsledku toho, že data poskytnutá zákazníkem při využití voucheru, byla poškozena, dodána v nesprávném formátu nebo v nízkém rozlišení.
 3. Práva zákazníka a povinnosti dodavatel z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 - 1925, 2099 - 2117 a 2161 - 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
 4. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u díla, v době do 24 měsíců od převzetí.
 5. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím díla věděl, že má vadu, anebo zákazník vadu sám způsobil.  
 6. Práva zákazníka vyplývající z vadného plnění dodavatele uplatňuje zákazník u dodavatele bez zbytečného odkladu po zjištění vady, zasláním reklamovaného zboží obyčejným psaním na adresu sídla dodavatele. Zákazník je povinen při reklamaci doložit fakturu a průvodní dopis se stručným popisem vady zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dodavatel obdržel od zákazníka reklamované dílo.
 7. Reklamační protokol a další informace o průběhu reklamace budou zákazníkovi zaslány elektronickou poštou na elektronickou adresu zákazníka. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

VII. Odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od doručení voucheru k objednávce v případě, že voucher nebyl využit.
 2. Odstoupení zákazníka od smlouvy není možné v případě využití voucheru, a to z důvodu zákonné výjimky ve smyslu § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, která vylučuje odstoupení od smlouvy o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 3. Pro odstoupení od smlouvy může zákazník využít vzorový formulář poskytovaný dodavatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od smlouvy musí být dodavateli prokazatelně doručeno na adresu sídla dodavatele. Zákazník je povinen v odstoupení uvést číslo objednávky a číslo bankovního účtu pro vrácení ceny voucheru.
 4. V případě odstoupení od smlouvy v souladu s obchodními podmínkami se smlouva od počátku ruší. Voucher k objednávce nebude možné využít a nárok zákazníka na plnění dodavatele ze smlouvy zaniká.
 5. V případě odstoupení od smlouvy obchodních podmínek vrátí dodavatel peněžní prostředky přijaté od zákazníka do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zákazníkem na bankovní účet zákazníka.

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní.
 2. Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní. Webové rozhraní je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků dodavatele a který je v souladu s jeho určením.

IX. Autorské právo

 1. U zakázky se předpokládá, že má zákazník autorská práva k pořízeným fotografiím a případně souhlas fotografovaných osob či vlastníků fotografovaných objektů. Zákazník odpovídá za následky porušení autorských práv a jiných práv u sjednané zakázky. Zákazník odpovídá i za případnou škodu, která by dodavateli vznikla v důsledku porušení autorských či jiných osobnostních práv třetích osob.
 2. Dodavatel je oprávněn data a podklady poskytnuté zákazníkem při využití voucheru užít a modifikovat pouze v rámci zadané zakázky, k jejímu úspěšnému zhotovení.

X. Ochrana osobních údajů zákazníka

 1. Ochrana osobních údajů zákazníka, je upraven v samostatném dokumentu Podmínky zpracování osobních údajů v souladu s obecným nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (známé jako Nařízení GDPR).
 2. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, fakturační a dodací adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, IP adresa, v případě právnické osoby - IČ, DIČ (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

XI. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies 

 1.  Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem zhotovitele na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení zhotovitelem na elektronickou adresu zákazníka. K odběru obchodních sdělení se může zákazník ve svém uživatelském účtu kdykoliv přihlásit či odhlásit.         
 2.  Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Podmínky ukládání cookies jsou upraveny v samostatném dokumentu Zásady používání souborů cookie.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy dodavatele se zákazníkem, výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a předpisy souvisejícími.
 2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 5. Zákazník odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí a od okamžiku uzavření smlouvy je těmito podmínkami vázán.

Obchodní podmínky jsou platné od 4.8.2020 (Odkaz na předchozí obchodní podmínky)

Kontakty

Emailová adresa: info@fotoslevy.cz
Telefon: +420 608 510 008 (Po - Pá: 9 - 17h)
Bankovní spojení: 2300891211 / 2010

Provozovatel: Fotokalendáře s.r.o., Křižíkova 2697/70, 612 00 Brno, IČ: 04546008, DIČ: CZ04546008
SZ: C 90528 vedená u Krajského soudu v Brně


Platební karty